www.lasowice.euWalory przyrody
Obszar chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie

Obszar chronionego krajobrazu2 Lasy Stobrawsko-Turawskie ustanowiony został Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr P/14/2000 z dnia 17 maja 2000 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2000 r., Nr 33, poz. 173), zastąpionym Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/16/2006 z dnia 8 maja 2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2006 r., Nr 33, poz. 1133). Położony na terenie gmin: Chrzątowice, Domaszowice, Izbicko, Jemielnica, Kluczbork, Kolonowskie, Lasowice Wielkie, Lubsza, Łubniany, Namysłów, Ozimek, Pokój, Strzelce Opolskie, Świerczów, Tarnów Opolski, Turawa, Wołczyn, Zawadzkie i Zębowice, obejmuje obszar o powierzchni 118.367 ha, z którego wyłączone są tereny wybranych miejscowości; z powyższego 19.800 ha znajduje się na terenie gminy Lasowice Wielkie (niemal 94% jej ogólnej powierzchni).

Główną cechą tego rozczłonkowanego, stanowiącego pozostałość po Puszczy Śląskiej obszaru, są dość dobrze zachowane, zróżnicowane gatunkowo i siedliskowo lasy. Występują tu siedliska boru mieszanego wilgotnego i świeżego, z dominacją drzewostanu sosnowego, natomiast w dolinach rzecznych, gdzie znajdują się ich najcenniejsze fragmenty, których unikatowość związana jest z okresowymi zalewami, zalegają grądy, łęgi i olsy, a poza nimi buczyny, dąbrowy i liściaste lasy mieszane.
Walory te podkreślają: niezliczona ilość bogatych w ekosystemy łąkowe cieków, obfitość terenów zabagnionych i podmokłych, starorzecza, źródła i stawy, a także polodowcowe moreny i wydmy (głównie w dolinach Bogacicy, Budkowiczanki i Stobrawy).
Wszystko to stanowi o wysokich walorach krajobrazowych i środowiskowych tego nieskażonego terenu, uznawanego za jeden z najcenniejszych obszarów Śląska Opolskiego.

Obszar chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie
- staw Dombrownik w Lasowicach Małych- las niedaleko Gronowic- okolice Starej Chudoby- okolice Starej Chudoby


W obszarze Lasów Stobrawsko-Turawskich na terenie gminy Lasowice Wielkie znajdują się w szczególności florystyczne rezerwaty przyrody, w których występuje wiele typowych dla obszarów wodnych i torfowiskowych, rzadkich i chronionych okazów fauny i flory: Kamieniec i Smolnik w Szumiradzie, pretendujący do tego miana, częściowo podtorfiony zbiornik wodny - Jezioro Czarne (Czarny Staw) w Lasowicach Małych, użytki ekologiczne: Tuły w Tułach i Żabiniec w Chudobie, pozostałości założeń parkowych oraz 13 pojedynczych drzew uznanych za pomniki przyrody.
Poza terenem gminy wymienić należy kompleks 4 jezior turawskich, z których największe, o powierzchni ok. 2.200 ha i pojemności ok. 100 mln m3, powstało w 1938 r. w wyniku spiętrzenia wód Małej Panwi.

Wyjątkowe urozmaicenie przyrodnicze sprawia, że na obszarze Lasów Stobrawsko-Turawskich występuje bogactwo świata fauny i flory, w tym wiele charakterystycznych dla nizinnych środowisk leśnych i łąkowych gatunków rzadkich, częściowo lub całkowicie chronionych.

Bezkręgowce

Bagnik przybrzeżny (Dolomedesfimbriatus), jelonek rogacz (Lucanus cervus), kozioróg dębosz (Cerambyx cerdo), oczlik (Cyclops), pijawka lekarska (Hirudo medicinalis), (Scapholeberis kingi), tygrzyk paskowany (Argyope bruenichi).

Gady

Gniewosz plamisty (Coronella austriaca), jaszczurka zwinka (Lacerta agilis), padalec zwyczajny (Angwsfragilis), zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix), żmija zygzakowata (Vipera berus).

Płazy

Ropucha paskówka (Bufo calamita), rzekotka drzewna (Hyla arborea), żaba moczarowa (Rana arvalis).

Ptaki

Bekas (Gallinago gallinago), bocian czarny (Ciconia nigra), brodziec samotny (Tringa ochropus), derkacz (Crex crex), dudek (Upupa epops), dzierzba srokosz (Lanius excubitor), dzięcioł czarny (Dryocopus martius), dzięcioł średni (pstry) (Dendrocopos medius), dzięcioł zielony (Picus viridis), dziwonia (Carpodacus erythrinus), jaskółka brzegówka (Riparia riparia), kania czarna (Milvus migrans), łabędź niemy (Cygnus olor), muchołówka białoszyja (Ficedula albicollis), paszkot (Turdus viscivorus), pliszka górska (Motacilla cinerea), pokląskwa (Saxicola rubetra), potrzeszcz (Emberiza calandra), pójdźka (Athene noctua), wodnik (Rallus aquaticus), zimorodek (Alcedo atthis), żuraw (Gurusgurus).

Na Turawie, zaliczonej do ostoi ptactwa wodnego o randze europejskiej, dają się spotkać ptaki migrujące: brodziec pławny (Tringa stagnatilis), ostrygojad (Haematopus ostralegus), terekia (Xenus cinereus), wydrzyk długosterny (Stercorarius longicaudus), wydrzyk tęposterny (Stercorarius pomarinus).

Ryby

Piskorz (Misgumus fossilis), strzebla potokowa (Phoxinus phoxinus), śliz (Nemacheilus barbatulus).

Ssaki

Borsuk (Meles meles), bóbr europejski (Castor fiber), gacek wielkouch (Plecotus auritus), jenot (Nyctereutes procyonoides), jeż zachodni (Erinaceus europaeus), koszatka (Dyromys nitedula), orzesznica (Muscardinus avellanarius), wydra europejska (Lutra lutra).
Ponadto występuje bogactwo zwierzyny łownej, jak: daniele, dziki, jelenie, kuny, lisy, sarny, zające.

Grzyby

Flagowiec olbrzymi (Meripilus giganteus).

Rośliny

Bagno zwyczajne (Ledum palustre), barwinek pospolity (Vinca minor), bluszcz pospolity (Hedera helix), bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata), borówka bagienna (Vaccinium uliginosum), czermień błotna (Calla palustris), grążel żółty (Nuphar lutea), gruszyczka jednostronna (Grthilia secundo), grzybień biały (Nymphaea alba), jaskier wielki (Ranunculus lingua), jeżogłówka najmniejsza (Sparganium minimum), kalina koralowa (Viburnum opulus), konwalia majowa (Convallaria majalis), kotewka orzech wodny (Trapa natans), kruszyna pospolita (Frangula alnus), kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii), lilia złotogłów (Lilium martagon), listera jajowata (Listera ovata), okrężnica bagienna (Hottonia palustris), podkolan biały (Platanthera bifolia), pływacz drobny (Utricularia minor), przytulia wonna (Galium odoratum), rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia), salwinia pływająca (Salvinia natans), siedmiopalecznik błotny (Comarum palustre), topola czarna (Populus nigra), turzyca nitkowata (Carex lasiocarpa), wawrzynek wilczełyko (Daphne mezareum), wełnianka pochwowata (Eriophorum vaginatum), widłak goździsty (Lycopodium clavatum), widłak jałowcowaty (Lycopodium aunotinum), wroniec widlasty (Huperzia selago), żurawina błotna (Oxycocus palustris), żywiec dziewięciolistny (Dentaria enneaphyllos).

 6445 Czytań - Drukuj
Strona 2 z 11 < 1 2 3 4 5 > >>
TVP3 Katowice
Chrześcijańska Telewizja Internetowa

Przedostatnia środa miesiąca godz. 17.35 | „Sola Scriptura…” - cykl programów pokazujący społeczność polskich ewangelików. Audycje poświęcone są istotnym wydarzeniom z życia Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. W kolejnych odcinkach cyklu przedstawione są działania kościoła oraz wyjątkowe historie ewangelików.

Kontakt
Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie
Proboszcz: Ryszard Pieron
ul. Odrodzenia 23,
46-280 Lasowice Wielkie
tel. 77 414 82 14
lasowice@luteranie.pl
pieron@escobb.com.pl
Plan Nabożeństw
SWIFT/BIC: BPKO PL PW
IBAN: PL 41 1020 3668 0000 5302 0116 9390
Zapowiedzi

Zapowiedzi


 • Konkurs filmowy – Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji
  Konkurs fotograficzny 500 LAT REFORMACJI 2017

  Wczasy na ewangelickiej Ziemi w Jubileusz 500 Lat Reformacji

  Strony Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
  Luteranie Diakonia CME Duszpasterze Dekada Lutra Marcin Luter Chrześcijańska Telewizja Internetowa Zwiastun WARTO
 • Diecezja katowicka
 • Blog Biskupa
 • Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa
 • OrdynacjaKobiet.pl

 • Nasza strona na facebooku Kościół Ewangelicko - Augsburski Parafia Lasowice Wielkie
  Biblia w internecie
 • biblia-online.pl
 • biblia-internetowa.pl
 • biblia.info.pl

 • 2010-2017 ©

  Powered by v6.01.14 | Darthanian by | Site and contents copyright by